[1]
ท้วมสุข ก. and เพ็ชรวงษ์ ว., “พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัย”, jiskku, vol. 30, no. 3, Feb. 2013.