[1]
ท้วมสุข ก. and ลีนาราช พ., “สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย”, jiskku, vol. 30, no. 3, Feb. 2013.