[1]
ศราวณะวงศ์ จ., ลอยฟ้า ส., ท้วมสุข ก., บุญอารีย์ ช., and จิตแสง ข., “การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 – 2548”, jiskku, vol. 28, no. 2, pp. 1–16, Feb. 2013.