[1]
จันทร์ประเสริฐ ศ., ท้วมสุข ก., and สุดภักดี เ., “สื่อการสอนรายวิชาต้นแบบระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”, jiskku, vol. 29, no. 2, pp. 9–27, Feb. 2013.