ดัดพันธ์ ก., เลิศชโลฬาร เ. and ท้วมสุข ก. (2013) “การออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา”, Journal of Information Science, 25(1-3), pp. 1–14. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6699 (Accessed: 4 October 2022).