สุขแสงรัตน์ ก. and ศิริโชติ ภ. (2013) “ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น”, Journal of Information Science, 27(1-3), pp. 70–78. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6681 (Accessed: 30 September 2022).