เควียเซ่น ก., วงษ์ประเสริฐ ช., กาบมาลา ม., ลอยฟ้า ส., จุลลบุดดี ส. and เพชรศร เ. (2013) “พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น”, Journal of Information Science Research and Practice , 30(3). Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6423 (Accessed: 14 April 2024).