ท้วมสุข ก. and เพ็ชรวงษ์ ว. (2013) “พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัย”, Journal of Information Science, 30(3). Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6422 (Accessed: 3 October 2022).