ท้วมสุข ก. and ลีนาราช พ. (2013) “สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย”, Journal of Information Science, 30(3). Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6420 (Accessed: 3 October 2022).