ศราวณะวงศ์ จ., ลอยฟ้า ส., ท้วมสุข ก., บุญอารีย์ ช. and จิตแสง ข. (2013) “การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 – 2548”, Journal of Information Science, 28(2), pp. 1–16. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6337 (Accessed: 4 October 2022).