จันทร์ประเสริฐ ศ., ท้วมสุข ก. and สุดภักดี เ. (2013) “สื่อการสอนรายวิชาต้นแบบระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”, Journal of Information Science, 29(2), pp. 9–27. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6098 (Accessed: 4 October 2022).