เพ็ชรวงษ์ ว. and ท้วมสุข ก. (2013) “การวิเคราะห์เปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบัน ของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ”, Journal of Information Science, 29(3), pp. 53–64. Available at: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6052 (Accessed: 4 October 2022).