ดัดพันธ์ กันยารัตน์, เลิศชโลฬาร เชาวเลิศ, and ท้วมสุข กุลธิดา. 2013. “การออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา”. Journal of Information Science 25 (1-3):1-14. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6699.