สุขแสงรัตน์ กนกวรรณ, and ศิริโชติ ภรณี. 2013. “ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น”. Journal of Information Science 27 (1-3):70-78. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6681.