เควียเซ่น กันยารัตน์, วงษ์ประเสริฐ ชลภัสส์, กาบมาลา มาลี, ลอยฟ้า สมาน, จุลลบุดดี สมเพ็ชร, and เพชรศร เพ็ญพันธ์. 2013. “พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น”. Journal of Information Science Research and Practice 30 (3). https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6423.