ท้วมสุข กุลธิดา, and เพ็ชรวงษ์ วัชรี. 2013. “พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัย”. Journal of Information Science 30 (3). https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6422.