ท้วมสุข กุลธิดา, and ลีนาราช พรชนิตว์. 2013. “สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย”. Journal of Information Science 30 (3). https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6420.