ศราวณะวงศ์ จุฑารัตน์, ลอยฟ้า สมาน, ท้วมสุข กุลธิดา, บุญอารีย์ ชมนาด, and จิตแสง ขนิษฐา. 2013. “การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 – 2548”. Journal of Information Science 28 (2):1-16. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6337.