จันทร์ประเสริฐ ศักดา, ท้วมสุข กุลธิดา, and สุดภักดี เด่นพงษ์. 2013. “สื่อการสอนรายวิชาต้นแบบระบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี”. Journal of Information Science 29 (2):9-27. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6098.