เพ็ชรวงษ์ วัชรี, and ท้วมสุข กุลธิดา. 2013. “การวิเคราะห์เปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบัน ของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ”. Journal of Information Science 29 (3):53-64. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6052.