ดัดพันธ์ ก.; เลิศชโลฬาร เ.; ท้วมสุข ก. การออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา. Journal of Information Science, [S. l.], v. 25, n. 1-3, p. 1–14, 2013. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6699. Acesso em: 4 oct. 2022.