สุขแสงรัตน์ก.; ศิริโชติภ. ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น. Journal of Information Science, v. 27, n. 1-3, p. 70-78, 11.