เควียเซ่น ก.; วงษ์ประเสริฐ ช.; กาบมาลา ม.; ลอยฟ้า ส.; จุลลบุดดี ส.; เพชรศร เ. พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น. Journal of Information Science Research and Practice , [S. l.], v. 30, n. 3, 2013. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6423. Acesso em: 14 apr. 2024.