ท้วมสุข ก.; ลีนาราช พ. สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย. Journal of Information Science, [S. l.], v. 30, n. 3, 2013. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6420. Acesso em: 3 oct. 2022.