ศราวณะวงศ์ จ.; ลอยฟ้า ส.; ท้วมสุข ก.; บุญอารีย์ ช.; จิตแสง ข. การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 – 2548. Journal of Information Science, [S. l.], v. 28, n. 2, p. 1–16, 2013. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6337. Acesso em: 4 oct. 2022.