จันทร์ประเสริฐ ศ.; ท้วมสุข ก.; สุดภักดี เ. สื่อการสอนรายวิชาต้นแบบระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Journal of Information Science, [S. l.], v. 29, n. 2, p. 9–27, 2013. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6098. Acesso em: 4 oct. 2022.