เพ็ชรวงษ์ ว.; ท้วมสุข ก. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบัน ของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ. Journal of Information Science, [S. l.], v. 29, n. 3, p. 53–64, 2013. Disponível em: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6052. Acesso em: 4 oct. 2022.