ดัดพันธ์ ก., เลิศชโลฬาร เ., & ท้วมสุข ก. (2013). การออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา. Journal of Information Science, 25(1-3), 1–14. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6699