สุขแสงรัตน์ ก., & ศิริโชติ ภ. (2013). ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น. Journal of Information Science, 27(1-3), 70–78. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6681