เควียเซ่น ก., วงษ์ประเสริฐ ช., กาบมาลา ม., ลอยฟ้า ส., จุลลบุดดี ส., & เพชรศร เ. (2013). พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น. Journal of Information Science Research and Practice, 30(3). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6423