ท้วมสุข ก., & เพ็ชรวงษ์ ว. (2013). พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัย. Journal of Information Science, 30(3). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6422