ท้วมสุข ก., & ลีนาราช พ. (2013). สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย. Journal of Information Science, 30(3). Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6420