ศราวณะวงศ์ จ., ลอยฟ้า ส., ท้วมสุข ก., บุญอารีย์ ช., & จิตแสง ข. (2013). การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 – 2548. Journal of Information Science, 28(2), 1–16. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6337