จันทร์ประเสริฐ ศ., ท้วมสุข ก., & สุดภักดี เ. (2013). สื่อการสอนรายวิชาต้นแบบระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Journal of Information Science, 29(2), 9–27. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6098