เพ็ชรวงษ์ ว., & ท้วมสุข ก. (2013). การวิเคราะห์เปรียบเทียบคลังสารสนเทศสถาบัน ของมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ. Journal of Information Science, 29(3), 53–64. Retrieved from https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/6052