(1)
ดัดพันธ์ ก.; เลิศชโลฬาร เ.; ท้วมสุข ก. การออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา. jiskku 2013, 25, 1-14.