(1)
เควียเซ่น ก.; วงษ์ประเสริฐ ช.; กาบมาลา ม.; ลอยฟ้า ส.; จุลลบุดดี ส.; เพชรศร เ. พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น. JISRaP 2013, 30.