(1)
ศราวณะวงศ์ จ.; ลอยฟ้า ส.; ท้วมสุข ก.; บุญอารีย์ ช.; จิตแสง ข. การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 – 2548. jiskku 2013, 28, 1-16.