(1)
จันทร์ประเสริฐ ศ.; ท้วมสุข ก.; สุดภักดี เ. สื่อการสอนรายวิชาต้นแบบระบบ E-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. jiskku 2013, 29, 9-27.