[1]
ดัดพันธ์ ก., เลิศชโลฬาร เ. and ท้วมสุข ก. 2013. การออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียนเสมือนสำหรับการเรียนแบบโครงงานในระดับอุดมศึกษา. Journal of Information Science. 25, 1-3 (Feb. 2013), 1–14.