[1]
สุขแสงรัตน์ ก. and ศิริโชติ ภ. 2013. ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น. Journal of Information Science. 27, 1-3 (Feb. 2013), 70–78.