[1]
สุขแสงรัตน์ก. and ศิริโชติภ. 1. ปัญหาในการใช้ระบบสารสนเทศการบริการการเงินการคลังภาครัฐ : กรณีศึกษาระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดขอนแก่น. Journal of Information Science. 27, 1-3 (1), 70-78.