[1]
เควียเซ่น ก., วงษ์ประเสริฐ ช., กาบมาลา ม., ลอยฟ้า ส., จุลลบุดดี ส. and เพชรศร เ. 2013. พฤติกรรมการรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น. Journal of Information Science Research and Practice . 30, 3 (Feb. 2013).