[1]
ท้วมสุข ก. and เพ็ชรวงษ์ ว. 2013. พฤติกรรมการใช้สารสนเทศในการทำวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัย. Journal of Information Science. 30, 3 (Feb. 2013).