[1]
ท้วมสุข ก. and ลีนาราช พ. 2013. สภาพปัจจุบันและปัญหาการจัดบริการสนับสนุนการวิจัยของห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย. Journal of Information Science. 30, 3 (Feb. 2013).