[1]
ศราวณะวงศ์ จ., ลอยฟ้า ส., ท้วมสุข ก., บุญอารีย์ ช. and จิตแสง ข. 2013. การประเมินความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตสาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ปีการศึกษา 2545 – 2548. Journal of Information Science. 28, 2 (Feb. 2013), 1–16.