[1]
จันทร์ประเสริฐ ศ., ท้วมสุข ก. and สุดภักดี เ. 2013. สื่อการสอนรายวิชาต้นแบบระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะ การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี. Journal of Information Science. 29, 2 (Feb. 2013), 9–27.