แสงมณีเดช ถ. ., และ ไมตรีโสภณ บ. . “กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลธุรกิจอาหารเสริมเพื่อสุขภาพสำหรับกลุ่มสปอร์โนเซ็กชวลในเขตกรุงเทพมหานคร”. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์, ปี 4, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 1-19, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/270463.