เมฆสุวรรณ อ. ., ศิริกาญจนากุล ไ. ., และ ธัญวัลย์ จ. . “การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อดิจิทัลที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางออนไลน์ของผู้บริโภคในประเทศไทย”. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 13-26, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/270286.