สนิทธางกูร จ. ., เต็มสวัสดิ์ ข. ., รัศมีวงษ์จันทร์ อ. ., และ ปู่เกตุแก้ว ก. . “องค์ประกอบของงบกระแสเงินสดกับการพยากรณ์การเจริญเติบโตทางธุรกิจ”. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 1-12, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/270193.