นาทะพันธ์ ส., วัฒนาธร ว., และ ศรีสุข น. “มุมมองใหม่บนการแบ่งกลุ่มลูกค้าในตลาดบริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเทศไทย”. วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์, ปี 4, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 72-88, https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jibim/article/view/269970.